BCC Stord gjennom pandemiåret 2020

2020 ble et annerledes år, sterkt preget av covid-19 pandemien. Et år der vi på mange måter måtte tenke nytt mht. det å drive en lokalmenighet og skape nye møteplasser.

Digitale gudstjenester, digitale feiringer og digitalt barne- og ungdomsarbeid har vært den nye normalen i store deler av året, avvekslet av muligheter til hybrid-samlinger når restriksjonene har gitt åpning for begrenset deltakelse.

Det har også vært et krevende år økonomisk, preget av usikkerhet og uforutsigbarhet mht. å drive aktiviteter som gir inntekter. Samtidig har store deler av de faste utgiftene, ikke minst knyttet til lånebetingelsene vært uendret. Det har derfor vært viktig for styret å gjennomføre og oppdatere økonomiske risikovurderinger gjennom året. Det ble etter hvert nødvendig å senke ambisjonsnivået for 5-årsplanen for å bli gjeldfri til kun å betale ordinære avdrag renter dette året.

Virksomheten er i hovedsak drevet ved frivillige gaver og innsats, og det er ingen som utfører lønnet arbeid i BCC Stord. Medlemmene har støttet opp om forslagene til prioriteringer i årsmøtene, og ikke minst vist stor vilje til å støtte med ekstra økonomiske midler gjennom en krevende periode. Det er vi selvsagt svært glade for.

Kreative ildsjeler har også bidratt på ulike måter for å ha et så godt menighetstilbud til medlemmene som mulig.

I tillegg har det vært gjennomført en rekke digitale samlinger og stevner fra BCC sentralt som våre medlemmer har tatt del i.

BCC Stord hadde ved utgangen av 2020 ca. 280 medlemmer, med 54% av medlemsmassen under 25 år. Dette gjør at vi har stor tro på fremtiden, og ønsker å legge best mulig til rette for neste generasjon i årene som kommer.

Torstein Leth                                                    Anne G. Risnes                                                
Styreleder                                                        Styremedlem

Andre Risnes                                                    Eunike J. Hansen
Styremedlem                                                   Styremedlem