Styret i BKM Stord

I henhold til vedtektene, har styret ansvar for forvaltning av BKM Stord sine eiendommer og midler, til fremme av BKM Stord sin virksomhet, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av virksomheten. Styret har  fullmakt  til å disponere over eiendommene og verdiene som eier, også ved  salg eller pantsettelse. BKM Stord representeres utad av et samlet styre.

På årsmøtet legges regnskapet frem av styret. Dette er på forhånd gjennomgått av kontrollkomiteen. Beslutninger og valg er lagt til styret, men på alle nivåer er det et krav til enstemmighet (konsensus). Eventuelle vedtektsendringer må godkjennes av medlemmene i BKM Stord.

 

Årsmøtet annonseres for medlemmene i god tid, og avholdes en gang i året. Ved behov kan det avholdes ektraordinære møter.

I 2015 bestod styret av 3 menn og 2 kvinner.

Styrets leder: Torstein Leth

Styremedlemmer:

Kjell Lyder Risnes

Einar Almås

Eunike Jørs Hansen

Anne Grethe Risnes